Urzędowe Potwierdzenie Odbioru UPO

Bezpłatny program do pobierania UPO dla JPK

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) będzie się wiązać z koniecznością wyposażenia systemów księgowych podatników w nową funkcjonalność umożliwiającą wytworzenie JPK.

Oprogramowanie do pobierania UPO z JPK
image01

Jednolity Plik Kontrolny

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) będzie się wiązać z koniecznością wyposażenia systemów księgowych podatników w nową funkcjonalność umożliwiającą wytworzenie JPK.

Więcej
image01

Jednolity plik kontrolny JPK

Jednolity Plik Kontrolny - ważne zmiany

Zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 roku obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji z ksiąg podatkowych w formacie JPK zostanie rozszerzony, a okres przejściowy dotyczący przedsiębiorców średnich i małych oraz mikroprzedsiębiorców ulegnie skróceniu. Na mocy nowych przepisów osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych będą zobowiązane do przesyłania rejestrów VAT co miesiąc w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Będzie to dotyczyło nawet tych podmiotów, które z VAT rozliczają się kwartalnie, ponieważ taka możliwość ma zostać docelowo zlikwidowana. Podatnicy spełniający kryteria dużego przedsiębiorcy będą przekazywać dane w tym formacie za okresy od dnia 1 lipca 2016 roku. Dla małych i średnich przedsiębiorców termin ten jest przedłużony do dnia 1 stycznia 2017 roku. Mikroprzedsiębiorców obowiązek ten będzie dotyczył od dnia 1 stycznia 2018 roku. Treść ustawy przyjętej przez Senat bez poprawek dnia 19 maja 2016 roku dostępna jest na stronach Sejmu RP.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Podmioty prowadzące księgowość przy użyciu programów komputerowych będą na żądanie fiskusa zobligowane do przekazania całości lub części ksiąg podatkowych w postaci elektronicznej. Ministerstwo Finansów wprowadza obowiązek przekazywania tych danych w postaci plików XML o ściśle określonej strukturze. Definicje tych struktu określa się zbiorczo mianem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Obejmują one następujące informacje:

image01

Dlaczego Ministerstwo Finansów chce wprowadzić JPK?

Dotychczas kontrola podatkowa opierała się na raportach i wydrukach, których postać uniemożliwiała automatyzację analizy danych. Dzięki jednolitemu formatowi przesyłanych danych kontrola podatkowa będzie przede wszystkim dużo szybsza. Łatwiejsze będzie też wskazanie ewentualnych nieprawidłowości, co z kolei według założeń ustawodawcy będzie skutkować zmniejszeniem luki podatkowej VAT, której wielkość w 2015 roku eksperci szacowali na około 53 miliardy złotych. Jest to spora wartość, biorąc pod uwagę, że tegoroczny deficyt budżetowy wynosi niemal 55 miliardów złotych, a VAT to najważniejsze źródło dochodów w państwie. Ogólnie szacuje się, że wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego przyniesie wpływy w wysokości około 15 miliardów złotych.

Od kiedy i kogo będzie obowiązywać JPK?

Przede wszystkim obowiązek przesyłania określonych danych w postaci plikó XML spoczywa tylko na tych podmiotach, które ewidencję dotyczącą tych danych prowadzą za pomocą programu komputerowego. To oznacza, że na przykład bardzo mała firma, która ręcznie ewidencjonuje towary posiadane w magazynie, nie będzie musiała przesyłać danych dotyczących magazynu w formie wymaganej przez JPK, chociaż będzie zapewne zobligowana do przedstawiania w ten sposób danych księgowych.
Ustawodawca wprowadził ponadto osobne terminy dla dużych przedsiębiorstw oraz firm z sektora MŚP, przy czym zastosowane kryteria podziału przedsiębiorstw pochodzą z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Terminy te są przedstawione w poniższej infografice:

image01

Należy pamiętać, że od podanych powyżej reguł istnieją w szczególnych sytuacjach odstępstwa. Są one doprecyzowane w odrębnych aktach prawnych.

W jaki sposób pliki będą przesyłane?

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2016 roku określa, że księgi w postaci plików JPK będą mogły być przesyłane za pomocą interfejsu dostępnego na stronie, której adres będzie podany na portalu Ministerstwa Finansów. W takim przypadku pliki te będą musiały być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Po przesłaniu takiego pliku podatnik otrzyma urzędowe potwierdzenie odbioru.
Wspomniany interfejs będzie miał prawdopodobnie pewne ograniczenia, jeśli chodzi o rozmiar przesyłanych plików. Większe zbiory danych będą dostarczane przez podatnika na nośnikach, oznaczonych w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i zapewniających trwałość danych.

Czy grożą kary za niedostarczenie danych w formacie JPK?

Przedsiębiorstwa, które zgodnie z ustawą będą zobligowane do przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego od 1 lipca 2016 roku, nie będą mogły dostarczać danych księgowych w inny sposób. Wykluczona będzie możliwość przekazania przez kontrolowanego danych w formacie uniemożliwiającym przeprowadzenie automatycznej analizy (np. PDF). Za bezzasadne odmówienie przedstawienia danych w formacie JPK moze grozić kara porządkowa wymieniona w ordynacji podatkowej. Maksymalna wysokość tej kary w 2016 roku wynosi 2800 zł. Ponadto takie działanie może być uznane za udaremnienie lub utrudnianie wykonanie czynności służbowej w trakcie kontroli podatkowej lub skarbowej, co może skutkować nałożeniem kary grzywny na osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe podatnika na podstawie kodeksu karnego skarbowego. Grzywna w 2016 roku może wynieść nawet ponad 17 milionów złotych.

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

Z zagadnieniem Jednolitego Pliku Kontrolnego związane są następujące akty prawne:
- ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 września 2015 roku (Dz. U. 2015 poz. 1649),
- ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1807) definiuje mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
- projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2016 roku.

Pobierz program do sprawdzenia statusu i wydruku Urzędowego Potwierdzenia Odbioru tzw. UPO

Podaj nazwę.
Podaj prawidłowy adres email.

Przedstawiamy Państwu bezpłatny program do sprawdzenia stanu wysyłki plików JPK oraz wydruku dokumentu UPO. Program pracuje niezależnie od stosowanego oprogramowania ERP i stanowi uzupełnienie posiadanego systemu w zakresie obsługi Jednolitych Plików Kontrolnych tzw. JPK. Wystawczy podać Numer Referencyjny wysyłki pliku JPK a będziecie mogli Państwo wygenerować Urzędowe Potwierdzenie Odbioru tzw. UPO.
Html Template © Graphberry - Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies wg ustawień przeglądarki.