mrp711 jest zintegrowanym systemem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. Został stworzony przy użyciu nowoczesnych technik i narzędzi programowych tak aby mógł pracować niezawodnie na bardzo dużej liczbie danych. Posiada pełną funkcjonalność związaną z rejestracją towarów i wyrobów: zamówienie – produkcja – sprzedaż

               

mrp711 jest zintegrowanym systemem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. Został stworzony przy użyciu nowoczesnych technik i narzędzi programowych tak aby mógł pracować niezawodnie na bardzo dużej liczbie danych. Posiada pełną funkcjonalność związaną z rejestracją towarów i wyrobów: zamówienie – produkcja – sprzedaż

mrp711 jest systemem uniwersalnym i wewnętrznie zintegrowanym. Z powodzeniem jest stosowany do planowania i rozliczania dużych serii wyrobów na każdym etapie technologicznym w  definiowanych indywidualnie przez użytkownika przekrojach jak i serii krótkich oraz zleceń jednostkowych. System zaprojektowano w ten sposób aby mógł być wykorzystany do planowania strategicznego – długookresowego oraz do planowania bieżącego – w trakcie trwającego procesu produkcji, w dynamicznym, zmiennym ujęciu czasowym i rzeczowym pod kątem wybranego kontrahenta lub segmentu rynku. Program pracuje w środowisku Windows i jest przyjemny w obsłudze. Nie bez znaczenia wydaje się także relatywnie niska cena, umożliwiająca mniejszym firmom korzystanie z nowoczesnych technik zarządzania. W krajach wysoko rozwiniętych systemy MRP posiada już 70 % firm i należy sądzić, że stosowanie nowoczesnych systemów zarządzania stało się niezbędnym czynnikiem funkcjonowania przedsiębiorstw. Po całkowitym otwarciu rynków w Unii Europejskiej, posiadanie systemu klasy MRP II, poprzez optymalizację produkcji i dostaw, pozwala sprostać konkurencji i daje przewagę w trudnej walce o klienta.

mrp711 jest zbiorem wzajemnie połączonych procedur i funkcji stanowiących odzwierciedlenie rzeczywistości w procesie produkcji i umożliwiających kreowanie tej rzeczywistości w dynamicznym ujęciu czasowym w zakresie planowania i strategii przedsięwzięć, przy czym funkcje te działają na zasadzie sprzężeń zwrotnych. Pozwala uzyskać informacje niezbędne do szybkiego podjęcia decyzji, czy można zawrzeć dany kontrakt, jakie ryzyko on niesie, jaki będzie przewidywany zysk, w jakim czasie go uzyskamy, jakie są ograniczenia dla różnych wariantów decyzji.

mrp711 oparty jest na trzech głównych poziomach tworzenia strategii działania planowania szczegółowego wykonania. Ponadto generuje informacje według postawionych indywidualnie założeń dostosowując je do specyfiki prowadzonej działalności. Na każdym etapie wykonania wyrobu system umożliwia szczegółową kontrolę procesu wytwórczego.

mrp711 umożliwia konstruktorowi, technologowi tworzenie wielopoziomowych struktur wyrobów i ich płynną zmianę bez konieczności ingerencji w inne procesy związane z gospodarką materiałową przedsiębiorstwa. Interfejs użytkownika jest wyposażony w narzędzia umożliwiające wielopłaszczyznową kontrolę tworzonych struktur. System generuje typowe przychodowe i rozchodowe dokumenty magazynowe w systemie średniej magazynowej, sam generuje dokumenty RW według aktualnie obowiązującej struktury wyrobu. Wykonuje rozdzielniki kosztów wg kont FK, zleceń, itp. Umożliwia kontrolę produkcji w toku (nie wykorzystane surowce na wydziałach produkcyjnych) i rozliczenie zapasu wyrobów gotowych po kosztach surowców, rozlicza roboczogodziny i inne wybrane elementy kosztów. Uwzględnia odchylenia od normatywnego zużycia surowców. Analizuje zużycie czynników produkcji wg normatywów i rzeczywistego stanu na poszczególne jednostki i globalnie w przedsiębiorstwie.